Stanovy

Spolek evangelických církevních hudebníků, z. s.

 

I. Název a sídlo spolku

Spolek s názvem Spolek evangelických církevních hudebníků, z. s. (dále jen „spolek“) užívá též zkrácený název SECH, z. s.. Spolek sídlí na adrese Jungmannova 22/9, Praha.

 

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

a) Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů – fyzických osob se zájmem o rozvoj a provozování evangelické církevní hudby, zvláště pak hudby varhanní a sborového zpěvu.

b) Základním účelem a hlavní činností spolku je povznesení evangelické církevní hudby a podpora jejího rozvoje a provozování, zejména vzdělávání členů spolku, podpora spolupráce a výměny zkušeností církevních hudebníků a pěveckých sborů, snaha o zapojování dětí a mládeže do liturgické praxe, a to prostřednictvím seminářů, kurzů a tematických setkání, publikační a osvětovou činností, pořádáním kulturních akcí, spoluprací s médii, rozvíjením ekumenické a mezinárodní spolupráce na poli církevní hudby.

c) Spolek spolupracuje se synodní radou, senioráty a farními sbory Českobratrské církve evangelické.

d) Spolek při prosazování svých cílů a zájmů spolupracuje s obdobnými spolky a organizacemi v ČR i v zahraničí.

e) Spolek pro potřeby svých členů vydává hudební literaturu a notové materiály nebo finančně podporuje jejich nákup.

f) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

III. Orgány spolku

a) Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze jako orgán nejvyšší;
 2. Výkonný výbor jako orgán výkonný;
 3. Předseda jako orgán statutární.

b) Funkční období všech volených orgánů je tříleté.

 

IV. Členská schůze

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

b) Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně předseda spolku. Mimořádnou členskou schůzi svolává předseda spolku, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku nebo výkonný výbor, a to nejpozději do 4 měsíců od doručení žádosti.

c) Rozhodnutí členské schůze se přijímají hlasováním. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů spolku. Program jednání členské schůze musí být součástí pozvánky na jednání členské schůze, jednání řídí obvykle předseda spolku. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je zapotřebí prosté většiny všech přítomných hlasů, není-li těmito stanovami nebo zákonem požadován vyšší počet hlasů. Zápis z jednání členské schůze podepisuje předseda spolku a zasílá se všem členům spolku.

d) O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň dvoutřetinová většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím.

e) V případě, že se v termínu členské schůze nesejde dostatečné množství členů (členská schůze není usnášeníschopná), koná se členská schůze o dvě hodiny později. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

f) Členská schůze má následující pravomoci:

 1. volí výkonný výbor a z jeho členů pak předsedu spolku;
 2. schvaluje výroční zprávy a zásady hospodaření spolku;
 3. doplňuje a mění stanovy spolku;
 4. schvaluje výši členských příspěvků;
 5. hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání;

g) členská schůze si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány spolku.

 

V. Výkonný výbor

a)  Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku a řídí spolek tak, aby byl zajištěn řádný výkon hlavní činnosti spolku. Výkonný výbor je volen členskou schůzí. Výkonný výbor tvoří 3 členové spolku. Jeden z členů výkonného výboru plní rovněž funkci pokladníka spolku.

b)  V případě nutnosti je výbor oprávněn kooptovat nového člena výboru. Ve výboru může působit maximálně jeden kooptovaný člen.

c) Výkonný výbor:

 1. předkládá členské schůzi zprávy o výsledcích hospodaření spolku;
 2. rozhoduje o členství ve spolku;
 3. rozhoduje o všech záležitostech spolku, nejsou-li ve výlučné     pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku, zejména   zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi   zasedáními členské schůze;
 4. připravuje jednání členské schůze;
 5. kontroluje činnost spolku.

d) Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok. Schůze výkonného výboru je svolána na požádání kteréhokoliv jeho člena. Z jednání je vždy pořízen zápis, který podepisuje předseda spolku. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy spolku. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti dvou členů.

 

VI. Předseda

a) Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda spolku zastupuje spolek samostatně. Předsedu volí členská schůze, která jej zároveň i odvolává, a to z členů výkonného výboru.

b) Předseda spolku má zejména následující pravomoci:

 1. svolává členskou schůzi a výkonný výbor;
 2. jedná a podepisuje za spolek, a to v souladu s rozhodnutími členské schůze a výkonného výboru;
 3. zajišťuje vedení účetnictví spolku, zodpovídá za majetek a hospodaření spolku;
 4. organizuje práce při zániku spolku.

 

VII. Členství ve spolku

a) Členství ve spolku je možné v následujících formách:

 1. řádné členství;
 2. čestné členství.

b) Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky (přijetím za člena) výkonným výborem spolku dvoutřetinovou většinou hlasů. Přijetí za člena se sděluje písemně. Spolek vede evidenci členů.

c) Řádným členem spolku se může stát pouze fyzická osoba – absolvent nebo lektor Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), popřípadě jiné hudební školy se zaměřením na církevní hudbu. Podmínkou členství je souhlas s účelem a hlavní činností spolku, jakož i se stanovami spolku.

d) Čestné členství může získat fyzická osoba, která se výrazně zasloužila o rozvoj evangelické církevní hudby. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

VIII. Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

a) Z vlastní vůle člena, tj. vlastním rozhodnutím. Toto rozhodnutí oznámí písemně výkonnému výboru a členství bude ukončeno po vyrovnání všech pohledávek ze strany spolku,

b) úmrtím,

c) vyloučením, které vyplyne z neplnění základních povinností člena a z rozhodnutí výkonného výboru v těchto případech:

 1. jedná-li člen v rozporu se stanovami nebo usneseními orgánů spolku;
 2. poškozuje-li člen svým jednáním dobré jméno spolku a ČR.

Členství končí po vyrovnání všech pohledávek ze strany  spolku. Důsledkem vyloučení a zániku členství jsou ztráta všech  členských práv a výhod. Vyloučený člen může být opět přijat za člena spolku nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne vyloučení,

d) zánikem spolku.

 

IX. Práva a povinnosti členů

a) Člen má právo využívat výhod, které spolek zprostředkovává nebo poskytuje svým členům.

b) Člen má právo účastnit se všech činností spolku a spolurozhodovat o jeho záležitostech v souladu se stanovami.

c) Člen má právo volit a být volen do orgánů spolku, obracet se na orgány spolku s návrhy, žádostmi a připomínkami.

d) Člen je povinen se aktivně a iniciativně podílet na činnosti spolku, prosazovat zájmy a dobré jméno spolku, vystupovat v souladu s účelem, posláním a cíli spolku.

e) Člen je povinen dodržovat stanovy a další dokumenty spolku a řídit se rozhodnutími orgánů spolku.

 

X. Zásady hospodaření

a) Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a usneseními členské schůze a výkonného výboru.

b) Příjmy spolku jsou tvořeny příjmy z členských příspěvků. Dalšími příjmy mohou být dary členů, fyzických a právnických osob nebo příjmy vzniklé činností spolku.

c) Náklady vzniklé při činnosti, jež je prováděna v zájmu členů, uhradí členové bez jakýchkoli přirážek a poplatků.

d) Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. Za své závazky spolek ručí svým majetkem v souladu s platnými právními předpisy.

 

XI. Zrušení spolku

a) O zrušení spolku rozhoduje členská schůze.

b) Rozhodnutí členské schůze o zrušení je platné, pokud jej schválí dvoutřetinová většina přítomných členů.

c) V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem obdobným účelu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění

d) Zánik spolku může nastat také fúzí s jiným spolkem, které musí schválit členská schůze rozhodnutím přijatým dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

 

XII. Schvalovací doložka

Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi, konané dne 30. května 2015.